Ludwig Múzeum: João Penalva (2006-01-15)


João Penalva portugál születésû, Londonban élô mûvész nagyszabású kiállítása olyan válogatás, amely különbözô képzômûvészeti mûfajok segítségével mutatja be egyrészt a Penalvát foglalkoztató mûvészeti kérdések sorát, másrészt az általa alkalmazott megközelítési módszereket és mûvészi stratégiákat.
Penalva mûveinek sajátossága leginkább az írott és a hangzó szövegek alkalmazásának szinte túláradó használatában ragadható meg. Egyfajta „mûvészeti nyomolvasóként” vezeti végig a nézôt a vizuális és verbális „bizonyítékok” során. A nézôben így tudatosítja az értelmezés szerepét, a nézô szubjektív megközelítési szempontjait és a befogadás szükségszerû töredékességét. Munkáiban Penalva úgy használja a különbözô képi és ábrázolás-történeti referenciákat, hogy a nézôben végül a mû puszta szemlélése mellett tudatosodik a „nézés” kulturálisan meghatározott és kódolt természete.